NAİLİ MORAN ATLETİZM EĞİTİMİ VAKFI

UZUN SÜRELİ ATLETİZM EĞİTİMİ PROGRAMI

 

GİRİŞ

            Ülkemiz nüfusunun dörtte birine yakın bir bölümünü gençler oluşturmaktadır. Bunun içerisinde, okullarımızda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı (ilköğretim ve orta öğretimde yaklaşık 16 Milyon); sporda üst sıralarda yer alan bazı ülkelerin toplam nüfusuna yakın, hatta üzerindedir. Ancak spor yapanların genel nüfusa oranlarına bakıldığında, Avrupa'da sporla en az ilgilenen ülkeler arasında olduğumuz görülmektedir.

 

Yapılan araştırmalar, gençler için sporda en iyi motivasyonun, spor aktivitelerinin iyi organize edilmesiyle gerçekleşebileceğini ortaya koymaktadır. O halde, spor kuruluşlarının öncelikli hedefi; düzenli spor yapan kitleyi arttıracak önlemleri almaktır. Böylece zaman içerisinde, uluslararası alanda başarıya ulaşmak için gerekli olan daha yüksek sporcu potansiyeli ortaya çıkarılabilecektir. Bunun sağlanabilmesinin temelinde ise öncelikle okullarda sporun geliştirilmesi önem taşımaktadır.

 

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) de “Dünya Ölçeğinde Atletizm Planı” çerçevesinde “2012 yılına kadar Atletizmi giderek dünyada en çok uygulanan okul sporu haline getirme” hedefiyle okulları içine alan, 7–15 yaş gurubuna yönelik bir eğitim programı (IAAF Kids’ Athletics) hazırlamış ve yayınlamıştır.

 

Önerilen ve uygulanan tüm programlar; katılımın ve spor yapma isteğinin arttırılması, çocukların daha çok hareket becerisi kazanması ve biyomotor özelliklerin geliştirilmesi için, okullarda atletizm etkinliklerine uygun bir ortam yaratmaktadır. Kısıtlı alanları da kullanacak şekilde, uyarlanmış basit araç gereçlerle, ders içi ve ders dışı çalışmalarda atletizmin daha kapsamlı olarak yer almasına olanak tanımaktadır. 

 

Buna karşın ülkemizde uygulanmakta olan Atletizm programları incelendiğinde; 15 yaş sonrası dönemler için, başlangıçta branşa özel çalışmaların ağırlıklı olduğu görülse de genel olarak yeterli düzeyde çalışmaların yapıldığı söylenebilir. Ancak 7–15 yaş diliminde “Temel Spor Eğitimi” ve “Atletizm Temel Eğitimi” dönemlerinin çok yönlü eğitimden uzak, az sayıda çocuğun katıldığı ve daha çok yarışma ağırlıklı uygulamalarla geçirildiği görülmektedir. Bu durum, çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz olarak etkilemekte ve ileride ulaşacakları performans düzeylerinin düşük sınırlarda kalmasına neden olmaktadır. Çocukların sportif alt yapılarının, ergenlik dönemine (12–14 yaş) kadar, gelişimlerine uygun şekilde oluşturulmasının, ileride yüksek performansa ulaşmalarında çok etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 

Vakfımız IAAF’ın hazırladığı Atletizm eğitim programlarını ve atletizmde söz sahibi IAAF üyesi ülke Federasyonlarının Atletizm eğitim programlarını da yakından izlemektedir. Ülkemizin şartları göz önüne alındığında, bizde de sporun ilk adımlarının, hareket eğitimiyle birlikte ilköğretim okulları bünyesinde atılmasının uygun olacağı düşüncesindedir.

 

Bu düşünce ile Vakfımızın Eğitim ve Bilim Kurulları, okullarımızın olanaklarını dikkate alarak, belirlenen hedefler doğrultusunda uzun süreli bir “Atletizm Eğitimi Programı” hazırlamıştır. Bu program başlangıçta, Ülkemizin belirli bölgelerinde kontrol edilebilir sayıda çocuğu kapsayacaktır. Sporun önemli bir eğitim aracı olduğu bilinciyle, programa dâhil olan çocuklara öncelikle, okullarında ve yakın çevrelerinde yapacakları uygulamalarla, düzenli spor yapma alışkanlığı ve spordan zevk alma duygusu kazandırabilme hedeflenmektedir. Bu çocuklar içerisinden Atletizme ilgi duyanlarla, yetenekleriyle öne çıkanlar düzenli antrenman gruplarına alınarak sürekli izlenecektir.

 

Bu programda öngörülen eğitimin sonucunda, gelecekte uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edecek atletlerin, 7–15 yaş arasında almaları gereken “Temel Spor Eğitimi (7–9 yaş)”, “Atletizm Temel Eğitimini (10–15 yaş)” optimal biçimde tamamlayarak “Branş Grupları (Gelişim)”, “performans” ve “yüksek performans” antrenmanlarına geçişlerini sağlamak ana hedefimizdir.    

 

UZUN SÜRELİ ATLETİZM EĞİTİMİ PROGRAMININ

UYGULAMAYA KOYULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ:

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde görevli olan kadrolu antrenörlerin, sayılarının ve pedagojik donanımlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle öngörülen eğitim programının özellikle, “Temel Spor Eğitimi” ve “Atletizm Temel Eğitimi” aşamaları, işbirliği sağlanan Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren Bölümlerinin (Tablo 1) koordinasyonunda yürütülecektir.

 

Amaç:

Temel spor eğitimi uygulamaları ile Atletizmi birleştirerek, uygun düzenlemelerle okul bünyesinde yaygın şekilde kullanmak, böylece çocuk ve gençlerimize düzenli spor yapma alışkanlığı, spordan zevk alma duygusu ile atletizm sevgisi kazandırmaktır. Bu bağlamda orta ve uzun vadede Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek nitelikli atlet sayısını arttırmak.

 

IAAF destekli güncel Atletizm eğitimi programlarının, üniversitelerimizde Beden eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük, Rekreasyon ve Sınıf Öğretmenliği eğitim-öğretim programlarında (ders ve stajlar dâhil) yer almasını sağlamak.  

 

Kapsam:

İşbirliği sağlanan Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren Bölümlerinin (Tablo 1) koordinatörlüğünde, bulundukları illerde Pilot olarak seçilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 7–15 yaş arasındaki çocuk ve gençleri, eğitim programında görev alacak eğitimcileri, idari, sağlık ve diğer alanlardaki ilgili kurumları ve görevli personeli kapsar.

 

Uygulama:

Sistem uzun süreli Temel Spor Eğitimi ve Atletizm Eğitimi organizasyonunu öngörmektedir. Program Atletizm Federasyonu, Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı ve programa dâhil olan Üniversitelerin işbirliği ile uygulanacaktır. Programın sağlıklı yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Yerel Belediyelerin ilgili birimlerinden destek alınacaktır.

 

Planlanan Temel Spor Eğitimi ve Atletizm Eğitimi Programının uygulanmasında Koordinatör olarak adı geçen Üniversitelerin Atletizm öğretim elemanları, çalıştırıcı olarak spor öğrenimi alan veya mezun olmuş öğrencilerle, Beden Eğitimi öğretmenleri ve nitelikli antrenörler görev yapacaktır.   

 

Eğitim programlarının içeriği; her eğitim aşaması için ayrı olmak üzere, belirlenmiş hedefler doğrultusunda Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı Bilim ve Eğitim Kurulları tarafından hazırlanmıştır. Programların yürütülmesi ve takip edilmesi için, 5 kişiden oluşan bir Proje Merkez Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulda, Atletizm Federasyonu Eğitim ve Teknik Kurullarından birer üye ile Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı Yönetim, Eğitim-Bilim ve Teknik Kurullarından birer üye yer alır. Proje Yürütme Kurulunun sekreterliği, Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı tarafından yürütülür. Proje Merkez Yürütme Kurulu, illerden gelen eğitim raporlarını değerlendirmek üzere üç ayda bir toplanır.

 

Proje Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri:

·        Eğitim programının uygulanacağı üniversitelerle koordinasyonu sağlamak,

·        Eğitim programının pilot illerdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarına duyurulması ve tanıtımı için yazılı ve görsel materyallerinin sağlanması,

·        Her eğitim aşaması için program içeriklerinin geliştirilmesi,

·        Programın uygulanmasında eğitici olarak görev alacak Beden Eğitimi Öğretmeni ve diğer çalıştırıcıların, görevlendirilme şartlarının belirlenmesi,

·        Görev alacak eğiticiler için, programla ilgili olarak kurs ve seminerler düzenlenmesi,

·        Çalışmalarda kullanılacak araç gerecin temin edilmesi için destek sağlanması,

·        Yasalar çerçevesinde gerekli mali kaynakların kullanılması ve uygun şartlarla sponsor desteğinin sağlanması,

·        İllerden gelen eğitim raporlarının değerlendirilmesi ve ortaya çıkacak sorunlara çözüm üretilmesi.

Programın ilgili illerde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; İl Proje Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu kurulda; Üniversitenin Atletizm Öğretim Elemanı (Başkan), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Atletizm İl Temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atletizm İl Temsilcisi, Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı Temsilcisi (ilgili Üniversitenin bir Atletizm Öğretim Elemanı veya Beden Eğitimi Öğretmenlerinden biri) ile Pilot Okulların Beden Eğitimi Öğretmenleri (gerektiğinde GSİM’den Spor Şube Müdürü veya bir Spor Eğitim Uzmanı ve Belediye Başkanlığı Spor Müdürlüğü temsilcisi de) yer alır. İl Proje Yürütme Kurulunun sekreterliği başkanlık bünyesinde yürütülür.

 

İl Proje Yürütme Kurulunun Görevleri:

·        Eğitim programına dâhil olacak pilot okulların belirlenmesi,

·        Programın okullarda tanıtımının yapılması,

·        Eğitici olarak görev alacak Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve diğer çalıştırıcıların belirlenmesi,

·        Görev alacak eğiticilere programın içeriği konusunda kurs veya seminer düzenlenmesi,

·        Eğitimde kullanılacak araç gerecin temin edilmesi,

·        Eğitim gruplarına göre çalışma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması,

·        Eğitime alınacak öğrenci gruplarının oluşturulması,

·        Gerekli mali kaynakların (Resmi Kurum ve Sponsorlardan) sağlanması ve yönlendirilmesi.

 

Çalışma Gruplarının Oluşturulması:

Hazırlık çalışmaları sırasında uygulamaya katılan okullarda görevli Beden Eğitimi Öğretmenleriyle toplantı yapılarak, program detayı ile açıklanarak uygulama planı yapılır. Taslak Plana göre:

·        Pilot okulların Beden Eğitimi derslerinde ve ders dışı etkinliklerinde (Sınıflar arası yarışmalar “Ek ) Bebestad Atletizm Oyunlarının uygulanması (2007–2008 1. dönemi),

·        Bu uygulamalar sırasında ilgili Öğretmenler kendi okullarında istekli olan öğrencileri belirleyecek ve öğrenciler 7–9, 10–12 yaş gruplarına bölünerek düzenli eğitime başlayacaktır. 13–15 yaş grubunda ise, daha önceden çalışmalara başlayan sporcular varsa, onlar da bu programa dâhil edilerek takip altına alınacaktır. Bu aşamada varsa İl Antrenörü ile işbirliği sağlanacaktır. Çalışmalar için öncelikle Üniversite spor tesisleri, spor salonları, GSİM tesisleri veya uygun bahçesi olan okullar kullanılacaktır.

 

7–12 Yaş gruplarının çalışmaları ile çocuklar, oyun ortamı içerisinde temel spor becerileri kazanarak, düzenli spor yapma alışkanlığı edineceklerdir. Programda sıkça kullanılacak olan Bebestad Atletizm Oyunlarının içeriğini oluşturan alıştırmalar, atletizme yönelik temel becerileri oyun formunda işleyerek geliştirecektir. IAAF’ın çok önem verdiği ve tüm dünyada yaygınlaştırmayı hedeflediği bu program, Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile Türk atletizminin altyapısına kaynak oluşturmak amacıyla “Bebe Stad Atletizm Oyunları” adıyla uyarlanmıştır.

 

13–15 yaş grubuna yönelik eğitim çalışmaları ile çocukların atletizm branşlarının temel tekniklerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Güncelleştirilen “Beş Yıldız Yarışmaları” ile de çeşitli branşlara yönelik yeteneklerini sergilemeleri sağlanacaktır.

 

Belirli aralıklarla uygulanacak “Standart Test Programları” aynı yaş gruplarının biyomotor yeteneklerinin ölçülmesi ve gelişiminin takip edilmesini sağlayacaktır.

 

Özellikle temel alt yapıyı oluşturacak 7–15 yaş grubunu kapsayan eğitim programlarının planlanan şekilde uygulanmasıyla, Ülke genelinde iyi düzeyde atletizm temel eğitimi almış çocukların arzulanan potansiyele ulaşması sağlanacaktır. Bunların içerisinden yetenekleriyle ön plana çıkanlar, antrenörleriyle birlikte üst düzeyde atlet olarak yetiştirilmek üzere kontrol altına alınacaktır.

 

Bir Çalışma Merkezi İçin Planlanan Sporcu ve Eğitici Potansiyeli:

7–8–9 yaş grubu: 60 sporcu (2 grup), 2 antrenör

10–11–12 yaş grubu: 60 sporcu (2 grup), 2 antrenör

13–15 yaş grubu: 30 sporcu, 2 antrenör

·        Yaş gruplarına göre detaylı çalışma programları (günlük, aylık, yıllık) Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı Eğitim-Bilim ve Teknik Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

·        Çalışmalarda kullanılacak eğitim araçları, set halinde hazırlanmış ve kullanılmak üzere Vakıf bünyesinde depolanmıştır.

·        Programda yer alacak eğiticilerin seminer programları, yazılı ve görsel dokümanlar hazırlanmıştır.

Naili Moran Beş Yıldız Yarışmaları, İzmir pilot olmak üzere 40 civarında İlin katılımıyla 12 yıldır kesintisiz uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde, günümüzde oldukça başarılı atletin yetişmesinde bu yarışmaların önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak, uzun yıllar üzerinde titizlikle çalışılan ve yukarıda ana hatlarıyla açıklanan eğitim programının uygulamaya koyulmasıyla, üst düzey atlet sayısının arzu edilen düzeye ulaşması sağlanabilecektir.

 

            ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI    

NAİLİ MORAN ATLETİZM EĞİTİMİ VAKFI

            EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

            CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ Y.O.

Tablo 1: Atletizm Temel Eğitimi Uygulama Programı İçin İşbirliği Yapılan Üniversiteler.

 

 

ÜNİVERSİTESİ

İSİM

İLİ

TELEFON

e-mail

2. TEL

1

Trakya Üniversitesi

AYTEN TOPRAK

EDİRNE

0536 896 10 89

aytenbesyo@hotmail.com

 

2

Kırıkkale Üniv.

DÖNDÜ ŞİMŞEK

KIRIKKALE

0535 823 67 82

dondusimset@mynet.com

0505 798 21 30

3

Süleyman Demirel Ünv.

MEHMET FATİH ERÖZ

ISPARTA

0505 840 86 06

fatiheroz@hotmail.com

 

4

Pamuk Kale Üniversitesi

BÜLENT ŞENKİBAR

DENİZLİ

0533 412 00 24

bulents@pamukkale.edu.tr

 

5

Uludağ Üniv. Eğitim Fakültesi

SALİH ERDEN

BURSA

0535 359 70 07

saliher@uludag.edu.tr

 

6

Mersin Üni

ALİ DEMİRCİ

Nuriye ÖZSU

MERSİN

0536 577 01 44

alidemircimersin@hotmail.com

0506 508 62 ???

7

Çukurova Üniv.

TURAN ARI

ADANA

0533 734 10 04

turanari@cu.edu.tr

 

8

Anadolu Üniversitesi

AHMET ŞENER

ESKİŞEHİR

0532 724 17 80

asener@anadolu.edu.tr

 

9

Muğla Üniversitesi

KAMİL ÇETİN

MUĞLA i

0533 447 13 17

kcetin@mu.edu.tr

 

10

Selçuk Üniv.

MEHMET KUŞ

KONYA

0533 255 92 52

m.kus@selcuk.edu.tr

0542 581 14 80

11

Niğde Üniversitesi

ALİ TUNÇ

NİĞDE

0542 581 14 84

atunc@nigde.edu.tr

 

12

Dumlupınar Üniversitesi

AHMET KORKUT YAPICI

KÜTAHYA

0542 590 66 41

akyapici01@hotmail.com

 

13

Mehmet Akif Ersoy Ünv.

AHMET MELEK

BURDUR

0505 800 48 98

ahmetmelek15@hotmail.com

 

14

Dicle Üniv.

ABDULKADİR ÖZ

D.BAKIR

0532 334 58 29

akadir_oz@hotmail.com

 

15

Kafkas Üniversitesi

METİN EMİROĞLU

KARS

0505 402 70 63

metinemiroglu@hotmail.com

 

16

Kocatepe Ünv.

YUNUS TORTOP

AFYON

0532 717 52 09

ytortop@hotmail.com

 

17

Sakarya Ünv.

GÜLDEN HERGÜNER

SAKARYA

0505 533 27 08

hergüner@sakarya.edu.tr

 

 

18

 

Kocaeli Ünv.

Gazanfer GÜL

Ertay SEYREK

KOCAELİ

0536 221 19 17

gazanfergul@gmail.com

 

 

19

 

Gazi Ünv.

Ahmet PEKEL

Özlem ARSLAN

ANKARA

0539 583 46 97

 

 

 

20

Adnan Menderes

Ali GÜREŞ

Levent GENÇLER

 

AYDIN

0542 290 53 44  0532 576 43 44

 

 

21

 

Ege

Ercan-Fehime HASLOFÇA

Muzaffer ÇOLAKOĞLU

 

İZMİR

0533 357 34 69

ercan.haslofca@ege.edu.tr

fehime.haslofca@ege.edu.tr muzaffer.colakoglu@ege.edu.tr

 

22

Marmara

İlhan AĞIRBAŞ

İSTANBUL

0536 259 27 20

iagirbas@marmara.edu.tr

0506 3333443

23

 

Celal Bayar

Nurullah CANDAN

Muhammet ÖZER

 

MANİSA

0536 864 00 30

0533 639 39 54

 

 

24

Hacettepe

Filiz MAY

ANKARA

0538 737 40 44

fmay@hacettepe.edu.tr

0505 487 81 86